Skip to main content

Expertisecentrum K I N D is blij om te kunnen mededelen dat de e-learning PleegKIND klaar is!

Pleegouders kennen extra uitdagingen als ze een kind van een gedetineerde ouder in hun huis opnemen. Mede omdat er dubbele loyaliteiten zijn. De pleegouders zijn de dagelijkse opvoeders van dit pleegkind. En daardoor soms ook ‘brengers van het nieuws van de detentie van de ouder’ aan de kinderen. Of ze werden onverwacht de opvoeders vanwege de detentie van de ouder. Denk aan grootouders of andere familieleden die situatiegedwongen voor een kind gaan zorgen.

Uit Amerikaans onderzoek van Andersen en Wildeman blijkt dat pleegkinderen met een ouder in detentie meer instabiliteit ervaren dan andere kinderen. Dit komt onder andere door verschuivingen in woonplaats, opvoeders en door onveilige hechting. Vaak missen pleegouders algemene en specifieke kennis over de effecten van arrestatie en detentie op kinderen en hun ouders. Zowel professionals, vrijwilligers, jeugdigen als hun opvoeders/pleegouders blijken een grote informatiebehoefte te hebben. Daarnaast is er behoefte aan de juiste ondersteuning bij de gevolgen en impact van arrestatie en detentie op de getroffen jeugdigen.

Wat zoeken pleegouders en hun begeleiders?

Uit een eerste inventarisatie blijkt behoefte aan zowel algemene als specifieke informatie over ‘ouders in detentie’. Ook willen betrokkenen informatie over factoren die (kunnen) bijdragen aan het verminderen van de negatieve gevolgen van detentie op de ontwikkeling van kinderen. Goede kennis van wat detentie inhoudt en de effecten daarvan op kinderen is nodig. Zo kunnen pleegouders de kinderen en hun (gedetineerde) ouder(s) beter ondersteunen tijdens de detentie. En ook hen beter voorbereiden op een eventuele terugkeer van de ouder uit de gevangenis.

Doel en opbrengst van het project

Doel van het project ‘PleegK I N D’ is het bevorderen van bewustwording, kennis en het bieden van praktische handvatten over de behoeften van uithuisgeplaatste kinderen van gedetineerde ouders. Hiervoor ontwikkelen we een praktische en inhoudelijke leerlijn. Dit helpt zowel pleegouders als pleegzorgwerkers om deze kwetsbare kinderen dagelijks goed te begeleiden.

Het project is gericht op het inzicht krijgen in de huidige werkwijze van pleegouders en hun professionele begeleiders rondom behoud en herstel van de ouder-kind band wanneer een van de ouders is gedetineerd. Hiermee kunnen we aangrijpingspunten voor verbetering vaststellen. Op basis van deze inzichten zullen we in dit project tools en training voor pleegouders, pleegkinderen en hun begeleiders ontwikkelen, die hen ondersteunen.

Met wie?

Samen met ervaringsdeskundigen ontwikkelen we een leerlijn. Het gaat dan om uithuisgeplaatste kinderen van gedetineerde ouders, pleegouders/pleegzorgbegeleiders en professionals uit de (gevangenis-)praktijk. De input van deze ervaringsdeskundigen is wezenlijk voor het ontwikkelen van een programma dat aansluit.

Hoe?

Iedereen in Nederland kan deelnemen. We kiezen voor een online aanpak zodat (reis)tijd geen belasting hoeft te zijn voor pleegouders en hun gezinnen.

Meedoen?

De initiatiefnemers voor Project PleegK I N D zijn Expertisecentrum K I N D en Pleegzorggedoe.nl. Het project wordt mogelijk gemaakt door verschillende fondsen, waaronder Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Kinderfonds van Dusseldorp, Janivo Stichting en Stichting Zonnige Jeugd.

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u interesse om actief mee te doen in de totstandkoming van de verschillende onderdelen van het project? Neem dan contact op met Winie Hanekamp via info@expertisecentrumkind.nl of e.engelhart@pleegzorggedoe.nl

Webinar

Op 10 mei vond er een webinar plaats in samenwerking met pleegzorggedoe.nl. Het webinar stond in het teken van het project ‘PleegK I N D met een ouder in detentie’. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. Verschillende sprekers uit het veld deelden hun kennis en ervaring over hoe het er aan toegaat in detentie, op welke manier ouderschap vorm kan krijgen in de gevangenis en wat het betekent om te zorgen voor een kind met een ouder in detentie.

logo Janivo stichting