Skip to main content

Wanneer een ouder in detentie komt, kan deze ouder in verschillende regimes terechtkomen. Een regime is de verzamelnaam voor de regels die gelden en het programma dat op een afdeling wordt gedraaid. Het regime zegt ook iets over de beperkingen en vrijheden op de afdeling of over de doelgroep die er verblijft. Het is fijn om als familie of hulpverlener te weten in welk regime de gedetineerde verblijft. In onderstaande tabel is bij ieder regime een korte uitleg geplaatst.

RegimeUitleg
Huis van Bewaring (HvB)In het Huis van Bewaring zitten mensen die verdacht worden van een misdrijf. Ze zijn in voorlopige hechtenis genomen en in afwachting van hun rechtszaak.
GevangenisIn de gevangenis zitten mensen die van de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Het kan ook een combinatie zijn van een gevangenisstraf met een Tbs-maatregel.
Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)De ISD-maatregel is in het bijzonder gericht op de aanpak van stelselmatige daders. Het doel van deze afdeling is de vicieuze cirkel van veelvuldig vastzitten, vrijkomen en terugvallen, te doorbreken.
Extra Zorg Voorziening (EZV)Op de EZV-afdeling verblijven gedetineerden die niet kunnen functioneren op een reguliere afdeling, omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben.
Extra Beveiligde Inrichting (EBI)Afdeling met extra zware beveiliging. Hier zitten gedetineerden die worden verdacht van het plegen van ernstige delicten of daarvoor veroordeeld zijn, in combinatie met een extreem vluchtrisico, of een groot maatschappelijk risico. Voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD) is ook een reden om iemand in de EBI te plaatsen.
Terroristen Afdeling (TA)Hier zitten verdachten van en veroordeelden voor een terroristisch misdrijf. Deze afdeling is speciaal opgezet zodat zij andere gedetineerden niet kunnen beïnvloeden met hun denkbeelden. Ook gedetineerden die tijdens hun detentie een boodschap van radicalisering verspreiden kunnen op de TA worden geplaatst. Ook deze afdeling heeft als beveiligingsniveau het predicaat extreem gekregen.
AIT (Afdeling voor intensief toezicht)Is bedoeld voor gedetineerden die intensief toezicht nodig hebben. Het doel van dit intensieve toezicht is om te voorkomen dat gedetineerden doorgaan met criminele activiteiten tijdens hun detentie. Dit is een interne differentiatie binnen 3 PI’s.
Beheers Problematische Gedetineerden (BPG)Voor justitiabelen die gedragsmatig niet op een reguliere afdeling te handhaven zijn.
Is een tijdelijke plaatsing en ze moeten weer terug naar een reguliere afdeling, maar sommigen blijven zeer agressief en kunnen niet terug.
Zeer Intensieve Specialistische Zorg (ZISZ)Een apart onderdeel binnen de Langdurige Forensisch Psychiatrische zorg. Wie met deze zorg te maken krijgt, wordt gezien als onbehandelbaar. Een gevaar voor de samenleving maar ook voor zichzelf. Hier zitten Tbs-patiënten.
Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)Verantwoorde forensische zorgverlening aan gedetineerden met ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen die op reguliere afdelingen binnen detentie onvoldoende behandeld kunnen worden.
Justitieel centrum voor somatische zorg (JCvSZVoor justitiabelen die ziek zijn en medische zorg nodig hebben.
Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA)Op de BBA krijgen gedetineerden gedurende het laatste jaar van hun detentie veel vrijheden. Met als doel om, met een persoonlijke en trajectmatige aanpak, via werk succesvol en veilig te re-integreren in de samenleving.
Justitiële Jeugdinrichting (JJI)Een gesloten instelling voor jongeren met jeugddetentie of een maatregel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (PIJ). Dit zijn jeugdigen van 12 tot 18 jaar en jongvolwassen tot 23 jaar die via het adolescentenstrafrecht worden veroordeeld. Echter, als de PIJ pas in de adolescentie wordt opgelegd, kan een jongvolwassene zelfs rond de 29 jaar zijn als de PIJ wordt beëindigd. Meer dan 60% van de justitiabelen in de JJI is ouder dan 18 jaar. De maximale straf in het jeugdstrafrecht is 2 jaar jeugddetentie
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ)Ook wel jeugd-tbs genoemd. Wanneer de rechter van mening is dat er intensieve begeleiding nodig is om herhaling van misdrijf te voorkomen, wordt een PIJ-maatregel opgelegd. De PIJ-maatregel wordt opgelegd wanneer uit persoonlijkheidsonderzoek gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen komen en wanneer er recidivegevaar aanwezig is, of bij een mindere mate van toerekeningsvatbaarheid, kan deze maatregel worden opgelegd. De PIJ kan, als de maximale termijn verstrijkt, bij voortdurend recidivegevaar door de rechter worden omgezet in een (volwassen) Tbs- maatregel met dwangverpleging.
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)Beter bekend als een tbs-kliniek. Een FPC is een gesloten instelling waar patiënten verblijven aan wie tbs met dwangverpleging is opgelegd. Het beveiligingsniveau is zeer hoog (niveau 4). Tbs betekent terbeschikkingstelling en is een behandelmaatregel. Rechters leggen tbs op als sprake is van zware delicten en bij de dader tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of een psychiatrische ziekte of stoornis bestond. Voortdurend recidivegevaar speelt ook een rol.
Forensisch Psychiatrische KliniekEen FPK is eveneens een gesloten instelling waar onder andere patiënten verblijven aan wie tbs met dwangverpleging is opgelegd. Het beveiligingsniveau is iets lager dan in een FPC (niveau 3 versus niveau 4). Net als in een FPC is er sprake van een intensieve behandeling die gericht is op het verminderen van strafrechtelijke recidive.
Pieter Baan Centrum (PBC)Een PBC is een psychiatrische observatiekliniek. Wanneer een rechter vermoedt dat er met de verdachte iets psychisch aan de hand is, kan de rechter opdracht geven om de verdachte te laten onderzoeken in het PBC.
Moeder met Kindhuis (MMK)De PI in Ter Peel beschikt over een Moeder Met Kindhuis (MMK). Hier kunnen kinderen tot vier jaar bij hun gedetineerde moeder verblijven. Voorwaarde is dat de gedetineerde moeder in aanmerking komt voor plaatsing in een meer open deel van de gevangenis waarin zij ook periodiek verlof heeft.
Het huis staat op het terrein van de PI en beschikt over huiselijke voorzieningen en een speelruimte. De kinderen verblijven overdag in een kinderdagverblijf in de regio.
Vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS)De personen die in een VRIS-inrichting zitten, hebben een strafbaar feit gepleegd. Ze zijn hiervoor door de rechter veroordeeld en verblijven illegaal in Nederland (of zijn na hun misdrijf ongewenst verklaard). In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) worden de vreemdelingen tijdens de detentie voorbereid op een terugkeer naar hun land van herkomst.

Een uitgebreidere uitleg staat op de website van DJI.