Skip to main content
Angela Verhagen, onderzoeker bij expertisecentrum K I N D en onderzoeker aan de Avans Hogeschool, werkt aan een wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en hun gedetineerde vaders. Afgelopen maand verscheen de tweede wetenschappelijke publicatie over het onderzoek.
Secundaire analyse 
Dit onderzoek is een zogenaamde secondaire analyse. Dat betekent dat bestaande data van – DJI en het CBS- aan elkaar is gekoppeld en daar naar gekeken is door de bril van vaders in detentie en hun kinderen. Het onderzoek is in feite een voorstudie, zodat bij de enquête die medio 2024 van start gaat beoordeeld kan worden of de samenstelling van de groep deelnemers representatief is voor de groep gedetineerde vaders en hun kinderen in Nederland.

De kracht van deze secundaire analyse is dat we alle gedetineerde mannen in Nederland in beeld hebben van 2010 tot 2020. Echter, mannen in vreemdelingenbewaring en mannen in de TBS maakten geen onderdeel uit van de DJI-dataset. We konden ook niet alle kinderen van gedetineerde mannen identificeren, omdat we in de CBS-data enkel de juridische kinderen van gedetineerde vaders konden zien. Dit zijn de kinderen die binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren of die – in het geval van een andere samenlevingsvorm – bij de burgerlijke stand erkend zijn door een man.

Desalniettemin is dit een unieke studie en voor het eerst dat er in Nederland op deze schaal gekeken is naar gedetineerde vaders en hun kinderen. The Prison Journal was dan ook enthousiast en wilde snel tot publiceren over gaan. In januari 2024 verschijnt het artikel in hun geprinte versie.

Resultaten

Een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten zijn:

  • 34% van de gedetineerde mannen is de juridische vader van tenminste 1 kind. Dit is een onderschatting, omdat het dus enkel om juridische kinderen gaat én vaders in Vreemdelingenbewaring en TBS niet zijn meegenomen. Het werkelijke aantal schatten we rond de 50% als we onze data naast enkele andere Nederlandse studies leggen.
  • Alhoewel het aantal gedetineerden tussen 2010 en 2020 afnam, bleef procentueel het aantal gedetineerde vaders gelijk. Dus; ongeacht de grootte van de groep gedetineerde mannen, zagen we over 10 jaar tijd dat het percentage continue rond de 34% schommelde.
  • Het aantal kinderen met een ouder – dus vader of moeder- in detentie schommelde tussen de ruim 26.000 en bijna 22.000 kinderen. Het jaar 2020 laat een beduidend lager aantal zien, maar dit jaar is niet representatief, omdat we te maken hadden met COVID-19 en DJI bv. minder zelfmelders opriep. Er waren vooral minder vrouwen in detentie en van hen is ongeveer 64% moeder van tenminste 1 kind. Dit verklaart mogelijk dus ook de sterke daling in het aantal kinderen van…
  • Kijken we enkel naar gedetineerde juridische vaders, dan zien we dat het om bijna 19.000 kinderen gaat waarvan 12.000 kinderen jonger dan 18 jaar. Ook hier is weer sprake van een onderschatting, om de eerder genoemde redenen.
  • Verder zien we dat de gemiddelde leeftijd van het kind met een vader in detentie 9 a 10 jaar is. Dit is verwacht, gezien de gemiddelde leeftijd van de gedetineerde vader namelijk 42.5 jaar.
  • Tot slot verschillen gedetineerde vaders van niet-vaders qua migratieachtergrond, type delict, detentieduur. Gedetineerde vaders zijn vaker Nederlands, Surinaams of Turks in vergelijking met gedetineerde mannen zonder kinderen. Vaders zitten vaker vast voor geweld/zeden, drugs en verkeer. Ze zitten ook langer vast dan gedetineerde mannen zonder kinderen, omdat ze ook zwaardere delicten lijken te plegen.

Het volledige artikel is beschikbaar op Sage Journal. Meer informatie over haar promotieonderzoek en de onderzoeksopzet is terug te lezen via onderstaande button.

Promotiestudie gedetineerde vaders en hun kinderen