Privacyverklaring Expertisecentrum KIND, ouder en detentie

De website van het Expertisecentrum kind, ouder en detentie (hierna: Expertisecentrum) wordt beheerd door Avans Hogescholen (hierna: Avans) en Exodus Nederland (hierna: Exodus). Avans en Exodus zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Avans en Exodus vinden jouw privacy belangrijk en maken daarom door middel van deze verklaring inzichtelijk wat er met jouw gegevens gebeurt die op deze website worden verwerkt.

Contactgegevens:

https://www.avans.nl
Onderwijsboulevard 2015
5223 DE Den Bosch
Telefoon: 088-5257500

https://www.exodus.nl/
Morssingel 5
2312 AZ Leiden
Telefoon: 071-5161950
E-mailadres: info@exodus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Expertisecentrum KIND verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige gegevens die je ons via het contactformulier toestuurt (organisatie, telefoonnummer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst is er mede op gericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij vragen niet om toestemming van de ouders van bezoekers jonger dan 16 jaar, omdat onze dienst specifiek is gericht op het adviseren van kinderen. Mocht je vragen hebben over dit beleid, neem dan contact met ons op via info@expertisecentrumkind.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Expertisecentrum KIND verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verwerken van het contactformulier

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Expertisecentrum KIND neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Avans, Exodus) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Expertisecentrum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Expertisecentrum KIND verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een uitzondering hierop is het bedrijf Robin Prins Designs, dat vanwege het onderhoud aan de website ook inzage heeft in de persoonsgegevens die via de website worden gedeeld. Dit bedrijf heeft als subverwerker echter een geheimhoudingsplicht en gebruikt de persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor haar werkzaamheden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Expertisecentrum KIND gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Expertisecentrum KIND gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruikt het Expertisecentrum KIND Google Analytics en plaatst hiervoor een cookie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@expertisecentrumkind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het Expertisecentrum KIND wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Expertisecentrum KIND neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@expertisecentrumkind.nl.